Privacy PolicyIntegritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller för webbplatsen https://www.closely-official.com (nedan kallad ”webbplatsen”) och utfärdas av Closely AB, ett företag som är bildat enligt svensk lag, med organisationsnummer 559208-5350 och säte på adress Stenkolsgatan 5, Göteborg.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAS IN?

Personuppgifter är uppgifter som kan användas till att identifiera eller kontakta dig. Enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras personuppgifter som: ”varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad en registrerad), varvid en identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift eller onlineidentifikatorer eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens fysiska, fysiologiska, genetiska, psykiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identitet”. Även om vi samlar in personuppgifter kommer vi aldrig att samla in känsliga personuppgifter om dig. I EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) definieras känsliga personuppgifter som ”kategorier av personuppgifter som rör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, fackföreningsmedlemskap, genetiska uppgifter, biometriska uppgifter, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en fysisk persons sexualliv eller sexuella läggning”. Vi åtar oss att se till att den information vi får in och använder är lämplig för nedanstående ändamål.

A. NÄR DU ANMÄLER DIG TILL ETT NYHETSBREV

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter: e-postadress, fullständigt namn. Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål: så att du kan få uppdateringar om Closely-projektet, så att du kan få marknadsföringsmeddelanden via e-post eller sms, så att vi kan skicka undersökningar om våra tjänster och produkter till dig och så att vi kan meddela dig om ändringar i våra tjänster. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är: behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för kontakten mellan dig och Closely (för att kunna behandla din ansökan och dina prenumerationer), för att uppfylla våra juridiska skyldigheter och våra legitima intressen*.

B. NÄR DU INTERAGERAR MED VÅR WEBBPLATS

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter: e-postadress, information som samlas in när du besöker vår webbplats. Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål: så att du kan anmäla dig till våra nyhetsbrev och få information, nyheter och erbjudanden om våra produkter, så att vi kan tillhandahålla, uppdatera, underhålla, förbättra och skydda vår webbplats, vår verksamhet och våra tjänster, och så att vi kan leverera relevant webbplatsinnehåll och onlineannonser. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är: behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke (när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev) eller på våra legitima intressen*.

C. NÄR DU SÖKER ANSTÄLLNING

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter: namn, e-postadress, telefonnummer, korrespondenshistorik, meritförteckning, personligt brev, information, ID-dokumentation. Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål: så att du kan kontakta/kommunicera med oss, så att vi kan hantera och administrera alla dina frågor och så att vi kan verifiera din identitet när du begär ytterligare information utifrån dina rättigheter. De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är: behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet mellan dig och oss och grundar sig på våra legitima intressen*.

D. NÄR DU ANSÖKER OM ATT BLI TESTPILOT

Vi kan samla in och behandla följande uppgifter: kontaktuppgifter som e-postadress, fullständigt namn, telefonnummer, adress, skriftliga svar och information som lämnas i ansökan. Vi använder ovanstående uppgifter för följande ändamål: så att vi kan hantera ansökningarna smidigt och på bästa sätt (kontakta sökande, rekommendera bästa produkt för testrapport, skicka varor för utvärdering och skicka rabattkod/kupong). De rättsliga grunderna för att behandla dina personuppgifter är: behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för avtalet mellan dig och oss. *När vi är beroende av att uppfylla villkoret ”legitima intressen” ser vi alltid till att uppfylla följande krav: vi måste behandla uppgifterna i syfte att tillvarata våra legitima intressen eller tredje parts legitima intressen om vi lämnar ut uppgifterna till en sådan. Ovanstående intressen måste vägas mot dina intressen. Villkoret ”legitima intressen” uppfylls inte om behandlingen inte är berättigad på grund av dess skadliga inverkan på dina rättigheter och friheter eller legitima intressen. Closelys legitima intressen behöver inte vara i samklang med individens intressen för att villkoret ska uppfyllas. Om det finns en allvarlig diskrepans mellan konkurrerande intressen kommer dock dina legitima intressen alltid att ha företräde.

MARKNADSKOMMUNIKATION

Om du registrerar dig hos oss eller frivilligt ger oss din e-postadress kommer du att få marknadsföringsmeddelanden via e-post och/eller sms. Dessa marknadsföringsmeddelanden är endast avsedda att informera dig om våra aktuella och kommande erbjudanden. Du kan naturligtvis när som helst välja att avbryta prenumerationen. Hur avslutar man prenumerationen på marknadsföringskommunikation? 1. NYHETSBREV Genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandet. Genom att kontakta vår kundtjänst. 2. TESTPILOT Genom att klicka på länken för att avsluta prenumerationen i slutet av e-postmeddelandena som skickas ut. Genom att kontakta vår kundtjänst.

DELNING AV DINA UPPGIFTER

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon tredje part. Däremot kan vi komma att dela med oss av dina personuppgifter till företag som är experter på sitt område och som hjälper oss att driva webbplatsen, driva vår verksamhet eller tillhandahålla tjänster till dig. Men oroa dig inte! Alla våra tjänsteleverantörer är särskilt utvalda av oss för sin förmåga att tillhandahålla de specifika tjänster som behövs, däribland förmågan att hantera dina personuppgifter. Samtliga leverantörer ger tillräckliga garantier om att tillämpa de tekniska och organisatoriska åtgärder som krävs för att uppfylla kraven i GDPR och våra egna krav. Vi delar dina personuppgifter i följande fall: till alla medlemmar av vår koncern, vilket innebär våra dotterbolag, vårt yttersta moderbolag och dess dotterbolag, samt om vi är skyldiga att lämna ut eller dela med oss av dina personuppgifter för att uppfylla eventuella juridiska skyldigheter, eller för att skydda Closelys, våra kunders eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet. Detta inbegriper utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda oss mot bedrägerier och minska kreditrisken, till kunder om vi behandlar uppgifterna för deras räkning, till företag som ska verkställa ett avtal som vi ingår med dig eller dem och som hjälper oss att tillhandahålla våra tjänster på ett tillfredsställande sätt, t.ex. betalningsleverantörer, leveransföretag eller vårt lager. Till andra professionella tjänsteleverantörer som webbvärdar, reklam-/marknadsföringsbyråer och analysföretag eller leverantörer av sökmotorer som hjälper oss att driva, förbättra och optimera webbplatsen eller hjälper oss att lagra dina uppgifter. Med ditt uttryckliga samtycke.

ÖVERFÖRING AV DIN INFORMATION UTANFÖR DET EUROPEISKA EKONOMISKA SAMARBETSOMRÅDET

Om en tredje part befinner sig utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer vi alltid att se till att överföringen av personuppgifter skyddas genom lämpliga skyddsåtgärder, vilket innebär att vi använder oss av standardiserade dataskyddsbestämmelser som antagits eller godkänts av Europeiska kommissionen, om dataskyddsmyndigheten inte anser att tredjelandet har tillräckliga dataskyddslagar eller om det rör sig om företag som är certifierade för skydd av personuppgifter.

IDENTIFIERING KRÄVS FÖR ATT FÅ TILLGÅNG TILL DE PERSONUPPGIFTER SOM LAGRAS

När du begär tillgång till dina uppgifter måste vi vidta alla rimliga åtgärder för att kontrollera din identitet innan du får det. Dessa åtgärder är enbart till för att skydda dina uppgifter och minska risken för identitetsbedrägeri, stöld eller obehörig åtkomst till dina uppgifter. Vi ber dig därför att skicka oss original eller bestyrkta kopior av följande dokument: pass, identitetskort, personbevis eller körkort. Något av ovanstående dokument krävs för att kunna begära ut personuppgifter. Vi strävar efter att svara inom en månad. Om du vill utöva någon av ovanstående rättigheter kan du kontakta oss antingen via e-post eller med hjälp av kontaktuppgifterna i avsnittet ”Hur du kontaktar oss”.

HUR LÄNGE BEHÅLLER VI DINA UPPGIFTER?

Vi kommer att lagra dina personuppgifter så länge du har ett konto hos oss och så länge som är nödvändigt för att uppfylla våra lagstadgade skyldigheter, lösa tvister, förhindra bedrägeri och missbruk eller genomdriva våra villkor. När vi inte längre behöver behålla dina personuppgifter kommer de att raderas eller anonymiseras så att det inte längre går att identifiera dig utifrån dem. Vi förstör all finansiell information på ett säkert sätt när vi har använt den och inte längre behöver den.

HUR SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER?

Closely kommer att göra alla rimliga ansträngningar för att skydda dina personuppgifter. Vi använder de senaste branschstandarderna och säkerhetsåtgärderna som SSL/TLS-kryptering för att skydda användardata och personuppgifter. Vårt mål är att ha alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på plats för att säkerställa en säkerhetsnivå som är lämplig för risken med att behandla och använda personuppgifter. Vi har etablerade skyddsprocesser för att säkerställa fortlöpande sekretess, integritet, tillgänglighet och motståndskraft för våra eller tredje parts bearbetningssystem och tjänster samt möjlighet att återställa tillgänglighet och åtkomst till personuppgifter inom rimlig tid i händelse av någon fysisk eller teknisk incident. Dina uppgifter lagras alltid i säkra miljöer och vi utbildar vår personal i bästa praxis för dataskydd och kräver att de ingår ett sekretessavtal. Du får åtkomst till och kan redigera personuppgifterna när du har loggat in på ditt konto. För att kunna logga in måste du känna till dina inloggningsuppgifter – e-postadress och lösenord. Det finns inget sätt att få åtkomst till personuppgifterna utan att känna till inloggningsuppgifterna, och därför kan ingen obehörig part komma åt dem. Vi ber dig därför att hålla ditt lösenord hemligt och inte dela det med någon annan (inte ens vänner!). Informera oss omedelbart om du vet eller misstänker att du har förlorat din inloggning eller om någon annan har fått åtkomst till ditt konto.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER ELLER SOCIALA MEDIER

Vår webbplats eller våra nyhetsbrev kan ibland innehålla länkar till och från andra webbplatser som tillhör våra partner, annonsörer och närstående företag. Observera att denna integritetspolicy endast gäller för denna webbplats. Om du besöker någon av dessa webbplatser föreslår vi därför att du läser igenom integritetspolicyn för den, eftersom vi inte kan ta något ansvar för dessa policyer.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och/eller har några frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss help@closely-official.com eller skicka ett brev till Datasekretess, Closely AB, Stenkolsgatan 5, Göteborg.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

Den information som vi samlar in, använder och behandlar samlas in i enlighet med: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning eller ”GDPR”) samt den svenska dataskyddslagen (Personuppgiftslagen 1998:204).

PRINCIPER

Denna policy grundar sig på följande principer: Personuppgifter skall behandlas på ett lagligt, rättvist och öppet sätt. Personuppgifter skall endast samlas in för särskilda, uttryckliga och legitima ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Personuppgifter skall vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt för behandling. Personuppgifter skall vara korrekta och vid behov hållas uppdaterade, och alla ansträngningar ska göras för att utan dröjsmål radera eller rätta dem. Personuppgifter skall förvaras i en form som gör det möjligt att identifiera den registrerade endast så länge som är nödvändigt för behandling. Personuppgifter skall behandlas på ett sätt som garanterar tillräcklig säkerhet. Personuppgifter får inte delas med tredje part utom när det är nödvändigt för att de skall kunna tillhandahålla tjänster enligt överenskommelse. Den registrerade måste enkelt kunna utöva sina rättigheter.

Cookie Policy

En cookie är en liten fil som ber om tillstånd att få placeras på din dators hårddisk. När du har godkänt detta läggs cookiefilen till och hjälper sedan till att analysera webbtrafik eller meddela dig när du besöker en viss webbplats. Cookies gör att webbprogram kan svara dig personligen. Webbprogrammet kan skräddarsy sina aktiviteter efter dina behov och vad du gillar och ogillar genom att samla in och komma ihåg information om dina preferenser.

Vi använder cookies som registrerar trafiken på vår webbplats, för att se vilka sidor som används. Det hjälper oss att analysera data om trafiken på vår webbplats och förbättra webbplatsen så att den passar kundernas behov. Vi använder endast denna information för statistiska analyser och sedan tas dessa data bort från systemet.

Totalt sett hjälper sådana cookies oss att erbjuda dig en bättre webbplats genom att vi kan övervaka vilka sidor du tycker är användbara och inte. En cookie ger oss inte på något sätt tillgång till din dator eller någon information om dig, förutom de data du väljer att dela med oss. Du kan välja att acceptera eller avvisa cookies. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt, men det brukar gå att ändra inställningarna för webbläsaren så att den avvisar cookies om du föredrar det. Detta kan hindra dig från att använda webbplatsen fullt ut.

En spårpixel, ibland även kallad pixeltagg, är vanligtvis en bild med en enda pixel som används för att skicka information från din dator eller mobila enhet till en webbplats.

Cookies, spårpixlar och hur vi använder dem

ÄNDRINGAR I VÅR INTEGRITETSPOLICY

Vi ser över vår integritetspolicy regelbundet. Vi publicerar alla uppdateringar på den här webbsidan. Om vi gör några betydande ändringar kontaktar vi dig direkt via e-post så att du kan titta på ändringarna. Vi ber dig att besöka sidan ofta för att se eventuella uppdateringar eller ändringar i vår integritetspolicy. Om det skulle vara så att Closely inte har bemött din begäran på ett korrekt sätt har du rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. Closelys tillsynsmyndighet är svenska Integritetsmyndigheten (IMY). Deras kontaktuppgifter finns här: https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/ 

Integritetspolicyn uppdaterades senast 22 December 2021.

©2022 closely. all rights reserved.